Betjäning av en kompetent jurist i alla ärenden – Hangö och Västra Nyland

Behöver du rättslig hjälp eller rådgivning? En erfaren och pålitlig jurist betjänar dig på Juridisk byrå B-E Wickholm Kb. Jag tar hand om alla juridiska ärenden för privatpersoner och driver klienternas sak. Min byrå är i Hangö, men jag betjänar klienter i hela Västra Nyland. När du behöver en kompetent jurist, kontakta mig! 

Juridiska byråns tjänster

Om man har problem med lagen lönar det sig att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika större problem och rättsliga åtgärder. En kunnig jurist är på din sida och försäkrar att allt går rätt till juridiskt. Du kan vända dig till mig när du behöver juridisk konsultation i följande fall:

 • familje- och arvsrätt (t.ex. vårdnadsärenden, underhållsavgifter, bouppdelning, testamenten)
 • fastighetsjuridik (juridiska ärenden i samband med köp av bostad och tomt, hävning av köp m.m.)
 • köpvittne
 • ärenden kring äktenskap och samboförhållanden (t.ex. äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, avvittring)
 • bouppteckningar
 • boutredning
 • testamenten
 • tvister

Även om du inte är helt säker på vilken juridisk tjänst du behöver lönar det sig ändå att kontakta mig. Jag ger juridisk rådgivning i alla ärenden på svenska och finska. Fråga även efter kostnadsfri rättshjälp, beroende på kundens situation reder vi ut om gratis rättshjälp är berättigad.

Juristen stöder genom hela rättsprocessen

I första hand försöker jag förlika tvister eftersom detta är det behagligaste och förmånligaste alternativet för båda parter. Är det inte möjligt med förlikning eller att övrigt diskutera saken kan en rättegång bli aktuell. En rättegång är vanligen en helt ny och utmanade process för individen och därför är det på sin plats med en pålitlig jurist. Jag stöder klienten och är tillgänglig under hela rättsprocessen.

Behöver du tjänster av en juridisk byrå? Fråga mer!

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning och vill veta mera, kontakta mig genom denna webblankett. Fyll i dina kontaktuppgifter och ett fritt formulerat meddelande. Jag svarar så fort som möjligt!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Lakiasiaintoimisto B-E Wickholm Ky - Juridisk byrå B-E Wickholm Kb Ky
Nycanderinkatu 18 A 6
10900 HANKO

FO-nummer:
Telefonnummer: 040 505 6507

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.